Правила внутрішнього трудового розпорядку ХААС | Харківський апеляційний адміністративний суд
Навігація по сайту
Список справ, по яких не направлено кореспонденцію ХААС
Категорії
Архів публікацій
Корисні посилання

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

 

Протоколом загальних зборів суддів та працівників апарату Харківського апеляційного адміністративного суду № 3

від «20 » березня 2009 року, із

змінами «17» січня 2011 року, протокол № 1,

та змінами внесеними 22 листопада 2013 року, протокол № 17

ПРАВИЛА

Внутрішнього трудового розпорядку

ХАРКІВСЬКОГО АПЕЛЯЦІЙНОГО АДМІНІСТРАТИВНОГО

СУДУ

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Правила внутрішнього трудового розпорядку Харківського апеляційного адміністративного суду розроблено у відповідності до чинного законодавства України.

Правила регулюють трудові відносини між керівництвом і працівниками Харківського апеляційного адміністративного суду , сприяють виконанню основних завдань і функцій суду, підвищенню ефективності і якості роботи, зміцненню трудової і виконавчої дисципліни, раціональному використанню робочого часу.

Питання, пов’язані із застосуванням цих Правил, вирішуються керівництвом суду у межах наданих йому прав, а у випадках, передбачених чинним законодавством України, і цими Правилами.

Питання щодо застосування цих Правил вирішуються також трудовим колективом у відповідності до його повноважень.

Відповідно до Закону України “Про судоустрій і статус суддів” , Харківський апеляційний адміністративний суд є судом загальної юрисдикції, до компетенції якого віднесено розгляд і вирішення адміністративних справ у апеляційному порядку , встановленому кодексом адміністративного судочинства, утворений на підставі Указу Президента України № 1417/2004р. від 16 листопада 2004 року ” Про утворення місцевих та апеляційних адміністративних судів, затвердження їх мережі та кількісного складу суддів”.

Суд у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами Державної судової адміністрації, актами місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування та чинним Положенням.

Загальне керівництво Харківським апеляційним адміністративним судом здійснює голова суду, а в разі його відсутності – заступник голови суду з покладенням на нього наказом функціональних обов’язків голови суду.

2.ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ ТА ЗВІЛЬНЕННЯ

ПРАЦІВНИКІВ ХАРКІВСЬКОГО АПЕЛЯЦІЙНОГО

АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДУ

Працівники реалізують право на працю шляхом укладення трудового договору про роботу в суді, відповідно до Кодексу законів про працю України, Закону України “Про державну службу”, Закону України “Про судоустрій і статус суддів”.

Прийняття на роботу до суду здійснюється на підставі письмової заяви працівника.

При прийнятті на роботу до суду, працівник зобов’язаний представити трудову книжку, оформлену у встановленому порядку, а у випадку, коли особа поступає на роботу вперше і не має трудової книжки -паспорт. Військовозобов’язані відповідно до законодавства України, пред’являють військовий квиток.

Особи, які претендують на зайняття посад державних службовців приймаються на роботу у відповідності з вимогами Закону України “Про державну службу”.

Порядок призначення (обрання) судді на посаду визначено Законом України “Про судоустрій і статус суддів”.

 Укладення трудового договору про зарахування судді до штату суду оформлюється наказом голови суду, про призначення на посаду керівника апарату та заступника керівника апарату суду оформлюється наказом Голови Державної судової адміністрації України та оголошується на загальних зборах суддів та працівників апарату керівництвом суду, про призначення та прийняття на посади працівників апарату суду оформлюється наказом керівника апарату суду. Накази оголошуються працівнику під розписку. У наказі повинна бути вказана посада у відповідності до штатного розпису, умови оплати праці та дата, з якої працівник приступає до виконання службових обов’язків

При укладанні трудового договору може бути обумовлене угодою сторін випробування з метою перевірки відповідності працівника роботі, яка йому доручається, строком до шести місяців, крім робітників, яким можуть встановлюватися строки випробування до одного місяця.

До початку роботи керівництво зобов’язане :

 • ознайомити працівника з правилами внутрішнього трудового розпорядку;
 • ознайомити працівника з посадовою інструкцією, умовами праці, його правами та обов’язками;
 • визначити працівникові робоче місце, забезпечити його необхідними для роботи засобами;

  проінструктувати працівника з техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці та протипожежної охорони.

Працівники мають право розірвати трудовий договір, укладений на невизначений строк, попередивши про це керівництво письмово за два тижні.

При розірвані трудового договору з поважних причин, передбачених чинним законодавством, керівництво звільняє працівника у строк, про який він просить.

Строковий трудовий договір розривається на вимогу працівника достроково у разі хвороби або інвалідності, які перешкоджають виконанню ним роботи за трудовим договором, а також у випадку порушення керівництвом законодавства про працю, та з інших поважних причин, передбачених чинним законодавством.

Звільнення з посади суддів провадиться у відповідності із Законом України “Про судоустрій і статус суддів”.

Розірвання трудового договору з працівником з ініціативи керівництва здійснюється з урахуванням вимог Кодексу законів про працю, законів України “Про державну службу”, “Про судоустрій і статус суддів”.

  Припинення трудового договору оформлюється наказами голови суду – відносно суддів суду, Головою Державної судової адміністрації України – відносно керівника та заступника керівника апарату суду, керівником апарату – відносно державних службовців та інших працівників апарату суду. Накази оголошуються працівнику під розписку

Керівництво у день звільнення видає працівнику трудову книжку і проводить з ним відповідні розрахунки.

3.ОСНОВНІ ОБОВ’ЯЗКИ ПРАЦІВНИКІВ ХАРКІВСЬКОГО АПЕЛЯЦІЙНОГО АДМІНІСТРА ТИВНОГО СУДУ

Працівники суду зобов’язані :

 • Працювати чесно і сумлінно, додержуватись дисципліни праці, своєчасно і точно виконувати розпорядження керівництва суду, а також функцій, які визначені посадовими інструкціями.
 • Постійно вдосконалювати організацію своєї праці, підвищувати свій професійний рівень і ділову кваліфікацію.
 • Додержуватись вимог по охороні праці, техніці безпеки та протипожежної охорони.
 • Вживати заходи до термінового усунення причин і умов, які перешкоджають або утруднюють нормальну роботу, інформувати про це керівництво суду.
 • Утримувати своє робоче місце у чистоті і порядку, не палити в службових приміщеннях.
 • Ефективно використовувати обчислювальну, комп’ютерну та іншу оргтехніку, бережливо ставитись до майна, економити і раціонально витрачати матеріали, електроенергію та інші матеріальні ресурси.
 • Уважно ставитись до колег по роботі, сприяти створенню нормального психологічного мікроклімату у колективі суду.

Обов’язки, які виконують працівники за своєю посадою, визначаються посадовими інструкціями.

4.ОСНОВНІ ПРАВА ПРАЦІВНИКІВ

Працівники мають право :

 • На отримання заробітної плати залежно від посади, рангу, класу, стажу роботи.
 • На просування по службі відповідно до чинного законодавства з урахуванням кваліфікації та здібностей, сумлінного виконання своїх службових обов’язків.
 • На здорові, безпечні та належні умови праці.
 • На соціальний і правовий захист відповідно до чинного законодавства.
 • Захищати свої законні права і інтереси у порядку, передбаченому чинним законодавством.

 

5. ОСНОВНІ ОБОВ ‘ЯЗКИ КЕРІВНИЦТВА

 

Керівництво зобов’язане:

 • Правильно організувати працю працівників, закріпити за кожним робоче місце, створити для них здорові і безпечні умови праці.
 • Забезпечувати працівників обчислювальною та іншою оргтехнікою, необхідними для роботи матеріалами.
 • Постійно здійснювати організаторську та виховну роботу, направлену на зміцнення трудової і виконавчої дисципліни.
 • Неухильно додержуватись законодавства про працю і правил охорони , вживати заходи по своєчасному усуненню причин і умов, що перешкоджають нормальній роботі працівників.
 • Забезпечувати належні умови для ефективної праці, систематичного підвищення кваліфікації працівників.
 • Уважно ставитись до потреб і запитів працівників, надавати їм в установленому порядку матеріальну допомогу.

 

6. РОБОЧИЙ ЧАС І ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ

 

Тривалість робочого часу працівників суду встановлено 40 годин на тиждень з двома вихідними днями : субота і неділя. Час початку і закінчення роботи, перерва для відпочинку і харчування встановлюються такими:

 • Початок роботи: о 9-й годині;
 • Закінчення роботи : о 18-й годині, в п’ятницю – о 16 годині 45 хвилин;

• Перерва на відпочинок і харчування : 45 хвилин (з 13-00 до 13-45).
Працівникам суду надаються щорічні та додаткові відпустки

відповідно до чинного законодавства України та затвердженого графіку.

На прохання працівників щорічна відпустка може бути поділена на частини згідно чинного законодавства.

Щорічна відпустка може бути перенесена на інший період, як з ініціативи керівництва суду, так і на вимогу працівника відповідно до чинного законодавства.

У разі перенесення щорічної відпустки, новий термін її надання встановлюється за згодою між працівником і керівництвом суду.

За сімейними обставинами та з інших поважних причин працівнику може надаватися відпустка без збереження заробітної плати на термін, обумовлений угодою між працівником і керівництвом, але не більше 15 календарних днів на рік.

7. ЗАОХОЧЕННЯ ЗА УСПІХИ У РОБОТІ

За сумлінне виконання службових обов’язків, високий професіоналізм, особистий внесок у створення сприятливих умов для здійснення правосуддя застосовуються такі заохочення:

 •  нагородження «Почесною Грамотою Харківського апеляційного адміністративного суду»;
 • Оголошення «Подяки Харківського апеляційного адміністративного суду»;
 • заохочення грошовою премією.

  Заохочення оголошуються наказом, доводяться до відома всього колективу і заносяться до трудових книжок працівників у відповідності з правилами їх ведення.

За особливі трудові заслуги працівники можуть бути представлені до державних нагород та почесних звань.

  8. СТЯГНЕННЯ ЗА ПОРУШЕННЯ ТРУДОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

Дисциплінарні стягнення застосовуються до працівників суду за порушення трудової дисципліни, правил внутрішнього трудового розпорядку, невиконання або неналежне виконання покладених на них трудових обов’язків, перевищення повноважень.

За кожне порушення трудової дисципліни може бути застосовано лише одне дисциплінарне стягнення.

До застосування дисциплінарного стягнення, керівництво суду зобов’язане зажадати від порушника трудової дисципліни письмове пояснення. Відмова працівника дати такі пояснення не може бути перешкодою для застосування стягнення.

Стягнення оголошується наказом і повідомляється працівникові під розпис.

Якщо протягом одного року з дня накладення дисциплінарного стягнення працівника не було піддано новому дисциплінарному стягненню, то він вважається таким, що не мав дисциплінарного стягнення.

Якщо працівник не допустив нового порушення трудової дисципліни і до того ж проявив себе як сумлінний працівник, то стягнення може бути зняте до закінчення одного року.

Протягом строку дисциплінарного стягнення заходи заохочення, передбачені цим положенням, до працівника не застосовуються.

 

  9. ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ ПРАЦІВНИКА СУДУ

 

Правила поведінки працівника суду, затверджені рішенням Ради суддів України від 6 лютого 2009 року № 33 є невід’ємною частиною Правил внутрішнього трудового розпорядку Харківського апеляційного адміністративного суду.

Друкувати сторінку Друкувати сторінку
Контакти
Адреса:
61064, м. Харків, вул.Семінарська 46, корп 1
Власний веб-сайт:
Веб-сайт:
E-mail:
Телефон Call-центру:
(057) 370-71-96
Розклад роботи

Пн-Чт

з 08:00 до 17:00

Пт

з 08:00 до 15:45

Перерва

з 12:00 до 12:45

Календар публікацій
Липень 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
« Чер    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  
Погода

вологість:

тиск:

вітер:

вологість:

тиск:

вітер:

вологість:

тиск:

вітер: