Положення про забезпечення доступу до публічної інформації, що знаходиться у володінні Харківського апеляційного адміністративного суду | Харківський апеляційний адміністративний суд
Навігація по сайту
Список справ, по яких не направлено кореспонденцію ХААС
Категорії
Архів публікацій
Корисні посилання

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням зборів суддів Харківського

                                                                                                апеляційного адміністративного суду

                протокол  № 22  від « 25 » липня  2011р., із змінами «12» березня  2012 р., протокол № 4,                 із змінами від «24» жовтня 2012 р., протокол № 19,із змінами «30» листопада 2015 р.,                       протокол № 21                                                        


ПОЛОЖЕННЯ

про забезпечення доступу до публічної інформації, що знаходиться у володінні Харківського апеляційного адміністративного суду
Розділ І. Загальні положення
1.1. Це Положення визначає порядок доступу до публічної інформації що знаходиться у володінні Харківського апеляційного адміністративного суду (далі – Суд).

1.2. Визначення понять:

1) запит на інформацію – це прохання особи чи групи осіб в усній, письмовій чи іншій формі надати публічну інформацію, що знаходиться у володінні Суду;

2) публічна інформація – це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі здійснення Судом повноважень, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні Суду, крім інформації, доступ до якої обмежено відповідно до чинного законодавства;

3) запитувачі інформації – фізичні, юридичні особи, об’єднання громадян без статусу юридичної особи, крім суб’єктів владних повноважень;

4) звернення громадян – викладені в письмовій або усній формі пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) і скарги;

5) суб’єкт владних повноважень – орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їхня посадова чи службова особа, інший суб’єкт при здійсненні ними владних управлінських функцій на основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень.

1.3. Правове регулювання відносин, пов’язаних із забезпеченням доступу до публічної інформації, що знаходиться у володінні Харківського апеляційного адміністративного суду, здійснюється відповідно до Законів України “Про доступ до публічної інформації”, “Про судоустрій і статус суддів”, “Про інформацію”, “Про доступ до судових рішень”, Кодексу адміністративного судочинства України, Положення про автоматизовану систему документообігу суду, Інструкції з діловодства в апеляційних та місцевих адміністративних судах.

1.4. Дія цього Положення не поширюється на надання інформації, що формується при здійсненні Судом судочинства, виконанні судових рішень, на відносини щодо отримання інформації суб’єктами владних повноважень при здійсненні ними своїх функцій, а також на відносини у сфері звернень громадян, які регулюються спеціальним законом.

1.5. Дотримання встановленого порядку надання публічної інформації (опрацювання, систематизація, аналіз та контроль щодо задоволення запиту) про діяльність Суду організовують і забезпечують керівники самостійних структурних підрозділів апарату Суду.

1.6. Відповідальним за організацію доступу до публічної інформації, що знаходиться у володінні Суду, є керівник апарату Суду.
Розділ ІІ. Забезпечення доступу до публічної інформації
про діяльність Суду
2.1. Доступ до публічної інформації про діяльність Суду забезпечується:

1) оприлюдненням публічної інформації в засобах масової інформації;

2) розміщенням публічної інформації на офіційному веб-сайті Суду в мережі Інтернет;

3) розміщенням публічної інформації на інформаційних стендах у приміщенні Суду;

4) присутністю запитувачів інформації на відкритих судових засіданнях у Суді;

5) наданням інформації за запитами на інформацію.

2.2. Інформація про діяльність Суду може надаватися в усній формі та у вигляді документованої інформації, в тому числі у вигляді електронного документа.

2.3. Публічна інформація про діяльність Суду надається у формі, визначеній законодавством у сфері судоустрою, статусу суддів та здійснення судочинства.

У випадку, якщо форма надання публічної інформації законодавством не передбачена, вона надається у формі, визначеній у запиті на інформацію. У разі неможливості надання вказаної інформації у запитуваній формі інформація надається в тому вигляді, в якому вона зберігається в Суді.

Публічна інформація надається в усній формі фізичним, юридичним особам, об’єднанням громадян під час особистого прийому. Вказана інформація також надається по телефону структурними підрозділами або уповноваженими посадовими особами.

Інформація про діяльність Суду, що пов’язана зі здійсненням правосуддя та врегульована процесуальним законом, надається з урахуванням обмежень, визначених Законом України «Про судоустрій і статус суддів» та Кодексу адміністративного судочинства України.

2.4. Доступ до публічної інформації про діяльність Суду обмежується, якщо вказана інформація віднесена до інформації з обмеженим доступом.

Перелік відомостей, які належать до інформації з обмеженим доступом, а також відомостей, які не містять ознак публічної інформації, визначається в додатку 1 до цього Положення.

2.5. Особами, відповідальними за підготовку матеріалів за запитами на інформацію, є керівники самостійних структурних підрозділів апарату Суду (або осіб, які їх заміщують) в межах своєї компетенції.

Особами, відповідальними за зміст інформації, що надається за інформаційними запитами, є відповідні виконавці.

2.6. Підготовку проекту відповіді на запит про отримання публічної інформації щодо діяльності Суду забезпечує відділ документального забезпечення та звернень громадян Суду на основі матеріалів, наданих:

– щодо інформації довідкового характеру з автоматизованої системи документообігу Суду «ДАС» (далі – «ДАС») (у тому числі, про рух судових справ, день, час і місце їх апеляційного розгляду, стан розгляду на поточну дату): в усній формі (та за телефоном) – начальник відділу документального забезпечення та звернень громадян; в письмовій формі (за письмовими інформаційними запитами) – начальником відділу по забезпеченню діяльності керівництва суду;

– про вакансії, порядок та умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад – начальником відділу кадрової роботи;

– про бюджет за бюджетними програмами за кодами економічної класифікації видатків бюджету – начальником відділу планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності;

– про нормативно-правові засади діяльності Суду; висновки на проекти нормативно-правових актів, які стосуються судової системи та діяльності Суду; – начальником відділу по забезпеченню діяльності керівництва суду;

– про статистичні дані щодо здійснення судочинства Судом, відображені у звітах, матеріали аналізів та узагальнень судової практики Суду, відомості з бібліотечного фонду Суду – начальником відділу статистики;

– про матеріально-технічне забезпечення Суду, утримання, експлуатацію, ремонт, обслуговування території; господарське забезпечення заходів, які проводяться Судом; створення працівникам безпечних умов праці, надання їм допомоги у вирішенні соціально-побутових питань, забезпечення житлом; охорону праці та техніку безпеки, пожежну безпеку; організацію медичного обслуговування – начальником відділу матеріально-технічного, інформаційного та господарського забезпечення;

– про організацію та здійснення прийому громадян у Суді – начальником відділу документального забезпечення та звернень громадян;

2.7. Надання публічної інформації здійснюється за підписом голови Суду, його заступників або керівника апарату суду або особи, яка його заміщує, відповідно до компетенції, визначеної Законом України «Про судоустрій і статус суддів».
Розділ ІІІ. Надання публічної інформації про діяльність Суду

 

3.1. Оприлюднення публічної інформації, що знаходиться у володінні Суду, здійснюється відділом документального забезпечення та звернень громадян Суду відповідно до Законів України “Про судоустрій і статус суддів”, “Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування в Україні у засобах масової інформації”, “Про доступ до публічної інформації”, “Про інформацію”.

3.2. Відповідальна особа  відділу документального забезпечення та звернень громадян Суду забезпечує оприлюднення на веб-сайті Суду інформації, підготовленої самостійними структурними підрозділами апарату Суду з урахуванням вимог Закону України “Про доступ до публічної інформації”.

3.3. Розміщенню на офіційному веб-сайті Суду, зокрема, підлягають:

1) інформація про діяльність Суду:

– місцезнаходження, поштова адреса, адреса електронної пошти для направлення електронних запитів на інформацію;

– прізвища, імена та по батькові, службові номери засобів зв’язку, адреси електронної пошти (за наявності) Голови Суду та його заступників, керівника апарату Суду та його заступника, а також керівників самостійних структурних підрозділів апарату Суду;

– розклад роботи та графік прийому громадян;

– порядок та умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад;

– порядок звернення до Суду осіб, які беруть участь у розгляді справи;

2) правила внутрішнього трудового розпорядку Суду;

3) інформація про нормативно-правові засади діяльності Суду;

4) інформація, пов’язана з розглядом справ у Суді (графіки слухання справ тощо);

5) висновки щодо проектів законодавчих актів, які стосуються діяльності Суду;

6) аналізи судової практики і дані судової статистики;

7) інформація про порядок складання та подання інформаційного запиту;

8) інформація про систему обліку, види інформації, що знаходяться у володінні Суду;

9) інші відомості про діяльність Суду, які належать до публічної інформації.

3.4. Рішення Суду розміщуються в Єдиному державному реєстрі судових рішень відповідно до Закону України “Про доступ до судових рішень” з урахуванням Положення про автоматизовану систему документообігу суду.

3.5. У приміщенні Суду на інформаційному стенді (дошці оголошень) розміщується інформація:

1) про порядок роботи Суду, включаючи порядок здійснення прийому громадян, представників юридичних осіб, об’єднань громадян, з питань, пов’язаних з організацією діяльності Суду;

2) відомості про дату, час, місце проведення судового засідання у справах, призначених до розгляду в Суді на день розміщення;

3) банківські реквізити для сплати витрат державного мита (судового збору);

4) правила поведінки в приміщенні Харківського апеляційного адміністративного суду;

5) умови і порядок отримання інформації про діяльність Суду;

6) інші відомості, необхідні для оперативного інформування запитувачів інформації про діяльність Суду.

3.6. Фізичні особи, представники юридичних осіб, об’єднань громадян без статусу юридичної особи мають право бути присутніми на відкритому судовому засіданні в Суді, робити письмові записи, а також використовувати портативні відео- та аудіотехнічні пристрої відповідно до вимог та обмежень, які встановлюються Законом України «Про судоустрій і статус суддів».

3.7. Запитувач має право звернутися до Суду із запитом на інформацію, вимоги щодо оформлення якого визначені Законом України “Про доступ до публічної інформації”.

З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію особа може подавати запит шляхом заповнення відповідної форми запиту на інформацію, яка розміщені на офіційному веб-сайті Суду (додатки 2-4 до Положення).

Форма електронного запиту також містить інструкцію щодо його заповнення (додаток 5 до Положення).

Розділ ІV. Порядок реєстрації та опрацювання 
запитів на інформацію
4.1. Письмові запити на інформацію, що надходять на адресу Суду, приймаються, попередньо опрацьовуються і реєструються у відділі документального забезпечення та звернень громадян відповідно до Інструкції з діловодства в апеляційних і місцевих адміністративних судах з урахуванням вимог цього Положення.

 

4.2.  Запити на інформацію реєструються в автоматизованій системі діловодства Суду у Журналі реєстрації вхідної кореспонденції.

4.3. Після отримання та реєстрації вхідної кореспонденції відділ документального забезпечення та звернень громадян Суду відокремлює запити на інформацію і невідкладно передає їх для накладення резолюції Голові Суду чи його заступнику, керівнику апарату Суду відповідно до компетенції, визначеної Законом України «Про судоустрій і статус суддів».

4.4. У випадках коли запит містить прохання надати інформацію, яка стосується різних напрямів діяльності Суду, відповідальними за надання відповідей на запит визначається керівники відповідних структурних підрозділів згідно з напрямами діяльності, визначеними пунктом 2.6 цього Положення.

За резолюцією Голови Суду або його заступника, керівника апарату Суду чи його заступника відповідальним за надання відповіді на такий запит може бути визначено одного з керівників відповідних структурних підрозділів. У такому випадку співвиконавці зобов’язані не пізніше трьох робочих днів з дня отримання Судом запиту надати відповідальному виконавцю відповідні документи.

4.5 Запит на інформацію з відповідною резолюцією Голови Суду чи його заступника, керівника апарату Суду чи його заступника опрацьовується у відділі документального забезпечення та звернень громадян Суду шляхом внесення відповідної інформації до «ДАС» у підрозділі «Інформаційні запити», після чого невідкладно передається виконавцям.

4.6. Реєстрація та опрацювання запитів на інформацію, які надійшли до Суду у вигляді електронного документа, здійснюється в загальному порядку після їх роздрукування на паперовому носії.

4.7. Відповідь на електронний запит надається на адресу, вказану запитувачем інформації, та у запитуваній формі (листом чи у вигляді електронного документа) за умови наявності у запитувача повноважень на отримання відповідної інформації.

Паперові копії листування за електронними запитами на інформацію зберігаються у відділі документального забезпечення та звернень громадян Суду для зберігання згідно зі Зведеною номенклатурою справ Суду.

4.8. Відповідь на запит на інформацію надається не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту Судом.

У разі, якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надана не пізніше 48 годин з дня отримання запиту.

4.9. У разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує додаткового пошуку інформації серед значної кількості даних, начальник відділу документального забезпечення та звернень громадян Суду, може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів. Про продовження строку він повідомляє запитувача в письмовій формі не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.

4.10. У випадках коли запитувана інформація містить документи обсягом більш як 10 сторінок, керівник відділу документального забезпечення та звернень громадян Суду, не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання Судом запиту повідомляє про це заявника із зазначенням вартості фактичних витрат, пов’язаних із копіюванням або друком документів, та реквізитів і порядку сплати цих витрат. За таких обставин надання інформації здійснюється протягом трьох робочих днів після підтвердження оплати вартості фактичних витрат.

4.11. У разі якщо запит, поряд з проханням надати публічну інформацію, містить прохання надати також інформацію, що не відноситься до публічної, то відповідь на питання, які не відносяться до публічної інформації, може бути направлена заявнику окремо у терміни, передбачені чинним законодавством, про що запитувач повідомляється у відповіді на інформаційний запит.

 

Розділ V. Порядок надання інформації про діяльність Суду

 

5.1. Відповідь на запит готується керівником відділу документального забезпечення та звернень громадян Суду та підписується Головою Суду, його заступником або керівником апарату суду відповідно до визначеної компетенції.

Відповідь на запит, що містить прохання надати інформацію з різних напрямів діяльності Суду, виконавцями якого визначено кілька осіб, а відповідальним за надання відповіді – одного з них, а також відповідь з відмовою в наданні інформації з підстав, передбачених підпунктом 1 пункту 5.5 цього Положення, надається за підписом керівника апарату Суду або за його дорученням керівником самостійного структурного підрозділу.

5.2. Відповідь на запит повинна містити запитувану інформацію або мотивовану відмову в наданні такої інформації. У відповіді на запит вказуються найменування, поштова адреса Суду, посада особи, яка надає відповідь, а також реєстраційний номер і дата відповіді на запит.

5.3. У випадку якщо запитувана інформація про діяльність Суду належить до інформації з обмеженим доступом, у відповіді на запит вказуються вид, найменування, номер і дата прийняття акта, відповідно до якого доступ до зазначеної інформації обмежений. У разі якщо частина запитуваної інформації належить до інформації з обмеженим доступом, а інша частина є загальнодоступною, надається запитувана інформація, за винятком інформації з обмеженим доступом.

Відповідь на такий запит підлягає обов’язковому погодженню з спеціалістом, відповідальним за режимно-секретну та мобілізаційну роботу.

5.4. Відповіді на інформаційний запит (крім тих, що надійшли у вигляді електронного листа) направляються рекомендованою поштовою кореспонденцією, а в разі відсутності державного фінансування на даний вид витрат – простою поштовою кореспонденцією.

Відповіді на інформаційні запити, що надійшли у вигляді електронного листа, надаються засобами електронної пошти.

5.5. Суд має право відмовити в задоволенні запиту в таких випадках:

1) якщо він не володіє і не зобов’язаний відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

2) інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом;

3) не дотримано вимог до запиту на інформацію, передбачених частиною п’ятою статті 19 Закону України “Про доступ до публічної інформації”, відповідно до якої запит на інформацію має містити:

– ім’я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку, якщо такий є;

– загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

– підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

Відповідно до ст.6 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» суд має право відмовити у наданні інформації, що пов’язана з розглядом конкретних судових справ, особам, які не додали до запиту документи, що підтверджують їх повноваження як осіб, що беруть участь у справі.

Особі, яка не оплатила передбачені законодавством фактичні витрати, пов’язані з копіюванням або друком документів, запитувана інформація надається після сплати цих витрат.

5.6. Інформація на запит надається безкоштовно.

У разі якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок, запитувач зобов’язаний відшкодувати фактичні витрати на їх копіювання та друк.

Розмір витрат на копіювання та друк копій документів та порядок відшкодування цих витрат визначається Інструкцією про порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання та друк документів, які надаються запитувачам інформації.

 

 

Додаток 1

ПЕРЕЛІК
відомостей, які належать до інформації з обмеженим доступом, а також відомостей, які не містять ознак публічної інформації

 

  1. Не належать до публічної інформації:

– інформація, яка на день надходження запиту не відображена та не задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях і її відображення та документування не передбачено чинним законодавством;

– інформація, яка отримана або створена при опрацюванні матеріалів, пов’язаних зі співробітництвом Суду з судовими органами інших держав, міжнародними організаціями, дипломатичними установами, акредитованими в Україні;

– інформація, яка отримана або створена при листуванні з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, громадянами;

– інформація, що пов’язана з розробкою напрямів діяльності Суду, процесом прийняття рішень і передує прийняттю рішень;

– інформація, яка міститься в матеріалах судових справ.

  1. Публічною інформацією з обмеженим доступом у Харківському апеляційному адміністративному суді є:

1) конфіденційна інформація – інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб’єктів владних повноважень, та яка може поширюватися у визначеному ними порядку за їхнім бажанням відповідно до передбачених ними умов;

2) таємна інформація – інформація, доступ до якої обмежується відповідно до частини другої статті 6 Закону України “Про доступ до публічної інформації”, розголошення якої може завдати шкоди особі, суспільству і державі. Таємною визнається інформація, яка містить державну, професійну, банківську таємницю, таємницю слідства та іншу передбачену законом таємницю;

3) службова інформація – інформація, що міститься в документах, яким присвоєно гриф “для службового користування” або інша інформація, віднесена згідно із законом до службової інформації.

 

  Додаток 2

Форма електронного запиту на інформацію

Прізвище
Ім’я
По батькові
е-mail
номер телефону
Поштова адреса: індекс
область
район
населений пункт
вулиця
будинок
квартира
Зміст запиту:

 

  Додаток 3

Зразок письмового запиту на інформацію (для фізичних осіб)

 

Харківський апеляційний адміністративний суд
вул. Володарського, 46, корп.1, м. Харків, 61064

____________________________
(прізвище, ім’я, по батькові запитувача інформації)

що проживає за адресою:

___________________________

___________________________

тел. _________;

е-mail:___________

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЗАПИТ
Відповідно до статті 34 Конституції України, статей 3, 4, 5, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації», статей 5, 9, 28, 29, 32, 33 Закону України «Про інформацію» прошу надати мені таку інформацію:

  1. ___________________________________________________________
  2. ___________________________________________________________
  3. ___________________________________________________________

Вiдповідь на iнформацiйний запит прошу направити за адресою:

_______________________________________________________

 

Ознайомлений(а) з вимогами Закону України “Про доступ до публічної інформації” щодо відшкодування фактичних витрат на копіювання та друк копій документів обсягом більш як 10 сторінок.___________

(підпис)

«____» __________ 20__ р. _________ ________________

(дата) (підпис) (прізвище, ініціали)

Додаток 4

Зразок письмового запиту на інформацію (для юридичних осіб)

 

Харківський апеляційний адміністративний суд
вул. Володарського, 46, корп.1, м. Харків, 61064

______________________________
(назва юридичної особи, об’єднання громадян)

___________________________
(адреса місця розташування)

___________________________

тел. _________;

е-mail:___________

 
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЗАПИТ
Відповідно до статті 34 Конституції України, статей 3, 4, 5, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації», статей 5, 9, 28, 29, 32, 33 Закону України «Про інформацію» просимо надати таку інформацію:

  1. ___________________________________________________________
  2. ___________________________________________________________
  3. ___________________________________________________________

Вiдповідь на iнформацiйний запит просимо направити за адресою:

_______________________________________________________

Ознайомлені з вимогами Закону України “Про доступ до публічної інформації” щодо відшкодування фактичних витрат на копіювання та друк копій документів обсягом більш як 10 сторінок.___________

(підпис)

«____» __________ 20__ р. _________ ________________

(дата) (підпис) (прізвище, ініціали)

Додаток 5

ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення електронного запиту на інформацію

 

Текст електронного запиту повинен містити одне питання та не перевищувати 1 000 знаків. Запит не повинен вміщувати вкладених файлів.

Усі поля в електронній формі запиту підлягають обов’язковому заповненню. Електронний запит з неналежно заповненими або незаповненими полями не розглядається.

Скарги, порядок розгляду яких регулюється процесуальним законодавством, а також запити на інформацію, тексти яких містять більше 1 000 знаків, копії документів, фотографії та інші вкладення, можуть бути направлені до Харківського апеляційного адміністративного суду за допомогою засобів поштового зв’язком або шляхом подачі безпосередньо до канцелярії суду (61064, м. Харків, вул. Володарського, 46, корп.1).

Відповідь на електронний запит направляється на адресу електронної пошти, вказану запитувачем, у терміни, встановлені законодавством.

Друкувати сторінку Друкувати сторінку
Контакти
Адреса:
61064, м. Харків, вул.Семінарська 46, корп 1
Власний веб-сайт:
Веб-сайт:
E-mail:
Телефон Call-центру:
(057) 370-71-96
Розклад роботи

Пн-Чт

з 08:00 до 17:00

Пт

з 08:00 до 15:45

Перерва

з 12:00 до 12:45

Календар публікацій
Липень 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
« Чер    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  
Погода

вологість:

тиск:

вітер:

вологість:

тиск:

вітер:

вологість:

тиск:

вітер: